Tartu Giidide Ühingu giidide üldised töötingimused

MTÜ Tartu Giidide Ühing on iseseisvalt tegutsevaid giide ühendav organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on esindada ja kaitsta oma liikmete tööalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huve ning täiendada ja arendada erialaseid teadmisi ja oskusi.

Giidid võivad töötada nii rühmade kui üksikkülastajatega. Töötingimused lepitakse kokku tulenevalt giidide praktilisest kogemusest, giiditöö üldiselt levinud praktikast ja eetilistest väärtustest.

Giidid Tartu linnas ja maakonnas

Tartu linna ja maakonna atesteeritud giidide nimekirja leiab Tartu linna ja maakonna turismiinfo portaalist www.visittartu.com ning Tartu Giidide Ühingu kodulehelt www.tartugiid.ee.

Samuti vahendab giidide kontaktandmeid ja üldinformatsiooni Tartu Raekojas asuv Tartu Külastuskeskus. Giiditellimusi Tartu Külastuskeskus ei vahenda, tellijad lepivad ekskursiooni giidiga otse kokku.

Üldtingimused

Giiditeenust võib osutada füüsiline isik tellijaga sõlmitud lepingu alusel, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või Äriseadustikus sätestatud äriühing.

Giiditasu arvestuse alus on olenevalt ekskursiooni pikkusest kas tunni- või päevahind. Miinimumtasu on 2-tunnise ekskursiooni hind.

Giidid tegutsevad iseseisvalt vaba turu põhimõttel. Tartu Giidide Ühing ei sekku giidide tegevusse teenuse hindade määramisel, kuid peab taunitavaks ja ebaeetiliseks piirkonna keskmisest hinnatasemest oluliselt madalamaid või kõrgemaid tasusid.

Tartu linna jalgsiekskursiooni levinud mõistlik pikkus on kaks tundi. Ekskursiooni täpne pikkus, marsruut ja objektide külastus lepitakse giidi ja tellija vahel eraldi kokku. Standardekskursioon ei sisalda tasulisi külastusi.

Eri ekskursioonitüübid (bussiekskursioon, bussi- ja jalgsiekskursioon, rattaekskursioon vms) lepitakse eraldi kokku.

Rühma normaalsuurus on kuni 25 inimest. Sellest suurem rühm jagatakse eraldi kokkuleppe alusel kaheks või enamaks osaks ning kasutatakse lisagiide.

Kõik erimeelsused lahendatakse lepingupoolte kokkuleppel vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Giidi õigused

Giidil on õigus saada õigeaegset adekvaatset informatsiooni tellitud giiditöö kohta, mis on kindlasti kinnitatud ka kirjalikult e-posti teel.

Kui rühm hilineb ja sellest pole vähemalt 24 tundi varem ette teatatud, algab töötasu arvestus eelnevalt kokkulepitud kellaajast. Hilinemisest teavitamise tingimustes ja võimalikes erijuhtudes võivad giid ja tellija eraldi kokku leppida.

Kui rühm jääb tulemata ja sellest pole vähemalt 24 tundi ette teatatud, on giidil õigus saada hüvitist tellimuse esitamisel kokku lepitud summa ulatuses.

Kui ekskursiooni või selle üksikuid osi tahetakse lindistada ja/või filmida, on kohustuslik küsida eelnevalt giidilt luba. Giidil on õigus salvestamisest keelduda või küsida selle eest täiendavat tasu.

Giidil on õigus keelduda teenindamast ebakaines olekus, agressiivseid või giidi tööd häirivaid inimesi. Seejuures säilib eelnevalt kokkulepitud ekskursiooni tasu.

Giidi koostatud üksikasjalikud marsruudid ning ekskursiooni ajakavad on giidi autorilooming.

Kui lisandub eelnevalt kokkuleppimata kohustusi või ekskursiooni aeg pikeneb, on giidil õigus nõuda täiendavat tasu. Giidil on õigus loobuda täiendavate kohustuste täitmisest, kui nendes pole eelnevalt kokku lepitud.

Giidi kohustused

Giid on kohustatud võimaluse piires vastu tulema tellija soovidele ekskursiooni marsruudi ja ajakava kohta.

Giid on kohustatud tulema õigeaegselt tellijaga eelnevalt ekskursiooniks kokkulepitud kohta.

Giid on kohustatud vastuvõetud tööst loobumisest tellijale aegsasti teatama. Juhul, kui giid loobub tööst vähem kui seitse kalendripäeva enne eelnevalt kokkulepitud ekskursiooni kuupäeva, on ta üldjuhul kohustatud aitama leida tellijal endale asendaja, kui poolte vahel ei sõlmita teisi kokkuleppeid.

Giid on kohustatud giiditeenuse osutamisel järgima Eesti Vabariigi kehtivat seadusandlust ning aitama kaasa turismi arendamisele nii Tartu linnas ja maakonnas kui ka Eestis tervikuna.