Tartumaa giidide atesteerimine 2013

Eksam on kolmeosaline:

 1. Kodutöö (Reisiprogrammi „Päev Tartumaal“ koostamine vastavalt etteantud tingimustele)
 2. Test
 3. Kodutöö kaitsmine komisjoni ees (oma valikute põhjendamine ja valmisolek marsruudis olevaid objekte giidi rollis tutvustada)

1. Testis on 10 küsimust ja aega vastamiseks 30 minutit. Testi läbinud eksamineeritavad (tulemus vähemalt 51%) saavad edasi reisiprogrammi kaitsmisele. Küsimused, mille põhjal testiks õppida on olemas Tartu Giidide Ühingu kodulehel kättesaadavad alates 20.12.2012.

2. Reisiprogrammi „Päev Tartumaal“ koostamine/ Marsruudi koostamine

Atesteeringu taotleja saab enne eksamit loosiga (loosi nr on registreerimise järjekorra nr)  endale täpsema teema ja paneb kokku vastavalt etteantud tingimustele sihtrühmale sobiva marsruudi. Iseseisva töö tegemiseks on aega 8 päeva. 23.01.  kuupäevaga tuleb töö saata komisjoni esimehele (annereet.paatsi@khk.ee).

Töös peab olema ära näidatud täpne marsruut, mida läbitakse ja kellaajad, millal kus ollakse. Iseseisvas töös tuleb välja tuua ka kohad, kus bussist väljutakse ja mis objekte seal tutvustakse. Objektide valikut tuleb töös lühidalt põhjendada ja paari lausega ka kirjeldada, mida on kavas turistidele antud objektist rääkida, missugust sõnumit ja informatsiooni edastada ning mis vormis (legendina, nalja-anekdoodina, küsimuste-vastuste kaudu, loengu vormis jne). Sõnumi-informatsiooni edastamise viis  ja vorm peab samuti olema põhjendatud. Töö põhiosas vältida pikki kirjeldusi. Soovi korral võib  objektidega seotud jutud ja legendid tuua välja lisas.

Iseseisva töö põhiosa maht 2-3 lk.

3. Eksami läbiviimise kord

Eksamile registreerimine kuni 14.01.2013 (kaasaarvatud) komisjoni esimehe meiliaadressile (annereet.paatsi@khk.ee).

Eksamil saavad osaleda Tartus atesteeritud giid.

Loosimine toimub 15.01.2013, sama päeva õhtuks saadetakse registreerunutele reisiprogrammi teema ja tingimused. 16.01.-23.01.2013 kodutöö tegemine.

Eksam toimub 26.01. 2013. kell 10.00 Tartu raekojas asuvas Külastuskeskuses.

Komisjoni liikmed: Annereet Paatsi (esimees), Lea Asso, Inga Loimet, Lili Kängsepp, Katrin Loss

3.1 Kirjalik test

3.2 Iseseisva töö kaitsmine komisjoni ees

Eksamil tuleb oma tööd kaitsta ja põhjendada (5 min), miks just vastav marsruut ja sellises ajalises mahus välja töötati. Eksaminand peab olema valmis ka oma koostatud programmis sees olevaid objekte kirjeldama nagu ta teeks seda turistide ees.

4. Komisjoni otsus teatatakse atesteeritavatele elektrooniliselt hiljemalt 28.01.2013. Tunnistus väljastatakse alates 29.01.2013. Tunnistuse saab kätte Tartu Külastuskeskusest.

Põhja-Tartumaa giidieksami teemad

Loodus

 1. Põhja-Tartumaa geoloogiast - pealiskorra ehitus (Kesk-Devoni Aruküla lade ja selle avamusalad).
  Parim kirjandus:
  1) http://www.gi.ee/geoturism/Devon062011_EST_100dpiS.pdf
  2) Silmaringi üldiseks avardamiseks - Eesti loodus, Koostanud Anto Raukas, Tln, Valgus ja EE kirjastus 1995.
 2. Põhja-Tartumaa maastikud ja nende kujunemine - Kagu-Eesti e Ugandi lavamaa, Peipsi madalik ja Vooremaa, Võrtsjärve madalik.
  Parim kirjandus:
  Ivar Arold Eesti Maastikud, TÜ kirjastus 2005
 3. Peipsi järve elustik ja keskkonnaprobleemid
  1. Peipsi, teadustoimetajad Juta Haberman, Tarmo Timm, Anto Raukas, Eesti Loodusfoto - Tartu 2008
 4. Põhja-Tartumaa kaitsealad ja loodusväärtused - Alam-Pedja LKA, Emajõe Suursoo LKA, Padakõrve LKA, Välgi LKA, Kääpa MKA, Vooremaa MKA, Alatskivi MKA, Loode-Peipsi hoiuala, Emajõe suudmeala hoiuala, Piirissaare LKA, Kärevere LKA, Järvselja LKA.
  1. Kaitstavate loodusobjektide ja kaitsealade riikliku süsteemiga tutvu Looduskaitseseadust lugedes. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011013
  Tähtsad punktid on: 1.pt § 4. (Mis on kaitstavad loodusobjektid, mis on kaitsealad, hoiuala mõiste, püsielupaiga mõiste).
  2. Natuke saab teada ka RMK uuelt lehelt - http://loodusegakoos.ee/et
  3. Väga täpset infot saab: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPflaYamZW10f43PynADCtjAb...
  http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/infoleht.aspx
  4. Järvselja põlismets, Eesti Metsaselts 2004.
  5. Ülevaateks sobib: Annereet Paatsi koostatud ja mitmesse keelde tõlgitud trükis inglise keelse pealkirjaga: Nature Reserves and Hiking Trails in Tartu County.
 5. Külastuskeskused, looduskeskused, keskkonna- ja loodusharidus ja loodusrajad - ehk külastuskorraldus Põhja-Tartumaal.
  1. Ülevaateks sobib seesama trükis - Nature Reserves and Hiking Trails in Tartu County
  2. Keskknnahariduse/looduskoolide kohta: http://www.keskkonnaharidus.ee/tartumaa/
  3. Väga hea raamat linnukohtade leidmiseks - M. Ots, U. Paal Eesti linnuvaatleja teejuht.
  4. Täpsemat teavet RMK lehelt ja WebEelisest Keskkonnaameti kodulehe kaudu
  5. http://www.jaaaeg.ee/index.php - on kasina infoga lehekülg
 6. Tartumaa rahvastik ja selle paiknemine, administratiivne jaotus. Teave vajalik taustaks.
  Ülevaatlikud andmed Tartumaa kodulehe kaudu - http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=162

Eksamiküsimuste loetelu

 1. Selgita Eesti riiklikku looduskaitsesüsteemi - mis on kaitsealad, hoiualad, kaitstavad üksikobjektid, too näiteid ka Põhja-Tartumaalt.
 2. Kallaste pank kui Eesti Ürglooduse Raamatu objekt.
  Panga teke ja loodusteaduslik väärtus. Hetkeolukord? Kaitse? Panga ökosüsteemi kuuluvad kaitsealused liigid?
 3. Alatskivi looduskaitseala - mida kaitstakse, kuidas saab kaitsealaga tutvuda. Pärandkultuuriobjektid kaitsealal. Mõisted ürgorg, oos, vallseljak.
 4. Padakõrve kaitseala? Milleks ja millal loodud? Sealne elustik (lühiülevaade), külastamisvõimalused.
 5. Välgi mõhnastik. Mis on mõhnastik? Miks seda kaitstakse? Kuidas on võimalik tutvuda?
 6. Vooremaa Maastikukaitseala? Kuidas ja millal vooremaastik on kujunenud? Miks kaitstakse? Loodusteaduslik väärtus? Voored ja järved? Külastamise võimalused?
 7. Peipsi elustik ja keskkonnaprobleemid. Järv kui ökosüsteem? Toiduvõrgustikud? Tähtsamad kalad, keda püütakse, püügikorraldus? Kaitsealused liigid?
 8. Peipsiäärsed hoiualad - miks nad on loodud ja mida/keda kaitstakse? Lahepera järve tähtsus piirkonna looduskeskkonnas?
 9. Piirissaare loodusmaastiku iseloomustus. Miks on loodud Piirissaare Looduskaitseala?
 10. Emajõe-Suursoo Looduskaitseala loodusväärtused ja nendega tutvumise võimalused. Külastuskeskuse võimalused.
 11. Alam-Pedja Looduskaitseala loodusväärtused. Matkarajad. Mis on poollooduslik kooslus? Miks me peame poollooduslikke kooslusi ehk pärandkooslusi säilitama. Pärandkoosluste loodusväärtused Alam-Pedja Looduskaitsealal. Palupõhja Looduskooli võimalused turistile.
 12. Järvselja Looduskaitseala loodusväärtused ja nendega tutvumisvõimalused. Põlismetsad ja loodusmetsad Eestis? Kaitsealused liigid? Jahiulukid Eestis?